Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, January 20, 2017

KUSUDI LA MUNGU UKIWA NA ROHO MTAKATIFU

Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.

Bwana YESU atukuzwe ndugu yangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU la uzima.
Unapoamua kubeba kusudi la KRISTO la injili yake unatakiwa kubadilika kutoka kutii dini na unaanza kumtii KRISTO.
ROHO MTAKATIFU Hutufanya Wateule Wa KRISTO Tujione Wa Thamani Mbele Za MUNGU. 
ROHO MTAKATIFU Ana Kazi Ya Kumfanya Mtumishi Wa MUNGU Ayaseme Yaliyo Ya MUNGU. 
Kila Aliyeokolewa Na KRISTO Ni Mtumishi Wa MUNGU lakini wanaoongozwa na ROHO MTAKATIFU hao ndio wana wa MUNGU.
Warumi 8:14 ''Kwa kuwa wote wanaoongozwa na ROHO wa MUNGU, hao ndio wana wa MUNGU.''

Hakuna ROHO Wa MUNGU Nje Na KRISTO. 
 Yohana 14:15-17  '' Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Nami nitamwomba BABA, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye ROHO wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu.''

Kama Kuna Mtu Yuko Nje Ya KRISTO Na Anakuambia Kwamba Ana ROHO Wa MUNGU, Huyo Hana ROHO Wa MUNGU Ila Ana roho Ya miungu. 
Hakuna ROHO MTAKATIFU Nje Na KRISTO. 
ROHO Wa MUNGU Ni Wa Muhimu Sana Ila Hatendi Kazi Nje Na Mpango Wa MUNGU Ambapo Mpango Huo Ni Wokovu Katika KRISTO Pekee. 
ROHO MTAKATIFU Atakaa Na Sisi Wateule Milele Kama Tukidumu Kwenye Wokovu Na Utakatifu.

  1 Kor 2:10 '' Lakini MUNGU ametufunulia sisi kwa ROHO. Maana ROHO huchunguza yote, hata mafumbo ya MUNGU.  ''

ROHO MTAKATIFU anajua yote hata mafumbo kwetu yeye anayajua na anaweza kutujulisha tukiomba atujulishe.
 ROHO MTAKATIFU Akiwa Ndani Yetu Hutupatia Picha Ya Yale Tuliyoandaliwa Baada Ya Kumaliza Safari Yetu Ya Maisha Yetu Ya Wokovu Duniani.
ROHO MTAKATIFU ni wa muhimu sana kwa kila mteule wa MUNGU.
ROHO MTAKATIFU ndiye huzifundisha roho zetu kutenda mema kayatakayo MUNGU kama tukimtii yeye ROHO MTAKATIFU.
MUNGU Baba anasema ''Geukeni kwa ajili ya maonyo
yangu; Tazama, nitawamwagia roho yangu, Na
kuwajulisheni maneno yangu.
-Mithali 1:23 ''

ROHO MTAKATIFU Humfanye Mteule Kuwa Na Tabia Ya KiMUNGU.
 Warumi 8: 8-9 ''Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza MUNGU. Lakini ikiwa ROHO wa MUNGU anakaa ndani yenu, ninyi hamwufuati mwili; bali mwaifuata roho. Lakini mtu awaye
yote asipokuwa na ROHO wa KRISTO, huyo si wake. ''


ROHO MTAKATIFU anazo karama ambazo yeye huwagawia wateule wa MUNGU. Japokua katika baadhi ya makanisa ya leo kuna tofauti nyingi.
 1 Kor 12:4-11 '' Basi pana tofauti za karama; bali ROHO ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na BWANA ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali MUNGU ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa ROHO kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa ROHO apewa neno la hekima; na mwingine neno la maarifa, apendavyo ROHO yeye yule; mwingine imani katika ROHO yeye yule; na mwingine karama za kuponya katika ROHO yule mmoja; na mwingine matendo ya miujiza; na mwingine unabii; na mwingine kupambanua roho; mwingine aina za lugha; na mwingine tafsiri za lugha; lakini kazi hizi zote huzitenda ROHO huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.''
Kibiblia Huduma za ROHO MTAKATIFU zinatambulishwa na kazi yenyewe na sio majina. 
Katika baadhi ya makanisa hakuna watu wanaoitwa kwa majina ya mitume au nabii lakini inawezekana mitume na manabii wapo wengi tu katika makanisa hayo ila sio manabii wa kujiita majina tu Bali vitendo. Mitume wa kweli wapo sana lakini wakati mwingine Mitume wengi katika kanisa la Leo wanaojiita hivyo hata hawafanani kuwa mitume maana hawafanyi utume. Kazi ndio inatakiwa kumtambulisha mtu na sio kujiita tu jina.
 ROHO MTAKATIFU hakukusudia tu watu wajiite majina Bali watende kazi inayoendana na Huduma aliyowagawia kila mmoja
Leo kuna baadhi ya makanisa Huduma 5 za ROHO MTAKATIFU zimegeuka vyeo, yaani mchungaji akipanda cheo anakuwa mtume na mtume akipanda cheo anaitwa nabii, watu wameona kuwa nabii ndio dili wakati ukweli ni kwamba Huduma 5 za ROHO MTAKATIFU kwa kanisa sio vyeo Bali ni kazi za kufanya kwa ajili ya kulikamilisha kanisa kimafundisho ya KRISTO ya injili ya wokovu.

Kimakosa siku hizi Kuna mpaka manabii wakuu, Yaani wakuu wa manabii. Ila cha kushangaza hakuna jipya waliokuja nalo zaidi ya yale tuliozoea kuyaona, tena yakifanywa na watu wa kawaida sana. Ila kutokana na ulimwengu jinsi ulivopoteza dira katika mambo ya kumwendea MUNGU huku watu wakiwa na hamu ya kupata. Basi hao sasa wanatumia fursa hiyo kujiita majina hayo huku malengo yao haswa yakiwa kujinufaisha.
Karama wakati mwingine zinatumika vibaya na hiyo haifai kabisa.

Ni muhimu pia tukajua kwamba Ili Kanisa La KRISTO Likamilike Ni Lazima Matunda Tisa Ya ROHO MTAKATIFU Yafanye Kazi Kwenye Kanisa.
Wagalatia 5:22-25 '' Lakini tunda la ROHO ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa KRISTO YESU wameusulibisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa ROHO, na tuenende kwa ROHO.''


Naamini kuna kitu umejifunza.
Maombi yangu kwako ni kwamba MUNGU akupe roho ya maarifa na ufahamu.
Ukiwa na ROHO MTAKATIFU hakika utakuwa na ufahamu wa kujua na kupambanua.
Hebu ona jinsi ROHO wa MUNGU alipokuwa juu ya Kijana Danieli na wenzie. Biblia inasema
Danieli 1:17 "Basi, kwa habari za hao vijana wanne, MUNGU aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima; Danielii naye alikuwa na ufahamu katika maono yote, na ndoto."
MUNGU aliwapa vijana hawa roho ya maarifa na ujuzi katika hekima na elimu.
Ndugu Muombe MUNGU leo na wewe akupe roho ya maarifa na ujuzi ili uvitumie kwa utukufu wa MUNGU.
Omba MUNGU akupe na utapata ila tu jukumu lako ni kumtii MUNGU na kuishi maisha matakatifu ya wokovu wa KRISTO.
MUNGU alimpa Daniel roho ya ufahamu wa ndoto na maono.
Hata hilo unaweza ukaomba Leo ili ndoto unazoota uwe unazijua maana yake, kwa MUNGU yote yanawezekana, jukumu lako ni kuomba tu na kuishi maisha matakatifu katika wokovu wa KRISTO YESU Mfalme wa uzima.

MUNGU akupe maarifa mema.
MUNGU akupe ujuzi mzuri katika hekima na elimu.
MUNGU akupe ufahamu katika ndoto na maono.
MUNGU akupe maono na Na ndoto ambazo utazijua maana yake na utajua ndoto hizo zimebeba nini na Jambo hilo litakuwa lini.
Akupe ufahamu wa kujua yote yanayokusudiwa kwenye ulimwengu wa roho ili ujue uombeje kuifuta na kuiharibu mipango ya Giza.
Ni muhimu sana wewe kujua maana ya ndoto unazoota.
Ni muhimu sana wewe kujua maono yako yana maana gani na yamebeba nini na hicho kitakuwa lini.
Kwa MUNGU Baba yote yanawezekana.
Ni mwaka wa kumtegemea MUNGU na kushinda(Yeremia 10:6) hivyo mtegemee MUNGU kwa maombi na utakatifu utashinda.

Yote hayo utayafanikisha ukiwa na ROHO MTAKATIFU.

Yuda 1:20-25 '' Bali ninyi, wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika ROHO MTAKATIFU, jilindeni katika upendo wa MUNGU, huku mkingojea rehema ya BWANA wetu YESU KRISTO, hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto; na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu; Yeye aliye MUNGU pekee, Mwokozi wetu kwa YESU KRISTO BWANA wetu; utukufu una yeye, na ukuu, na uwezo, na nguvu, tangu milele, na sasa, na hata milele. Amina.''

 Asante kama umelielewa Neno la MUNGU ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
mabula1986@gmail.com
Ubarikiwe sana Na nakuomba nisaidie kushare kwa marafiki zako ili na wao wajifunze Neno la MUNGU.

WAKRISTO NA WAKRISTO MAJINA.
Bwana YESU atukuzwe ndugu zangu.
Karibu ujifunze kitu.
Wakristo ni wale waliompokea Bwana YESU KRISTO kisha wakaanza kuishi maisha mataktifu katika yeye.
Wakristo ni wale wanaomwabudu MUNGU Baba katika roho na kweli.
Biblia inasema hivi.
 Wakolosai 2:6-10 '' Basi kama mlivyompokea KRISTO YESU, BWANA, enendeni vivyo hivyo katika yeye; wenye shina na wenye kujengwa katika yeye; mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa; mkizidi kutoa shukrani. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya KRISTO. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa MUNGU, kwa jinsi ya kimwili. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. ''.
Tena Biblia inasema hivi;
 
Warumi 6:23 '' Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya MUNGU ni uzima wa milele katika KRISTO YESU BWANA wetu.'' 

Tena YESU KRISTO anasema 

 '' Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho.-Ufunuo 22:12-13''

Baada ya hayo naomba ujitathimini katika maisha yako ya Ukristo chini nitakujulisha wakristo jina.
 
ALAMA ZA MKRISTO ALIEKOMAA KIROHO.
 
1. Ana KRISTO ndani yake.
2. Ni Msikilizaji Mzuri wa Neno la MUNGU.
3. Ni Mgumu kupokea lawama na ni mkweli daima.
4. Anasamehe mapema
5. Ana ROHO MTAKATIFU ndani yake.
6. Anasaidia wengine kiroho.
7. Ana kiu ya kufunga na kuomba
8. Anategemea neno la MUNGU.
9. Kadri MUNGU anavyompandisha ndivyo anavyozidi kuwa mnyenyekevu
10. Mwepesi wa kutubu
11. Anatafuta amani na kuitetea
12. Anapenda watu na ana huruma
13. Anajua wakati gani wa kuongea na wakati gani wa kukaa kimya
14. Amejawa na hekima katika nyanja nyingi za maisha
15. Anaheshimu watu na anaguswa sana na hisia za watu
16. Ana uvumilivu wa kutosha na hakasiriki mapema.
17. Ana hofu ya MUNGU na ana mtii KRISTO na neno lake.
18. Anatoa heshima panapo staili.
20. Ana ujuzi mzuri wa Uongozi
21. Ni Mkarimu
22. Hachukuliwi na aina yote ya Mafundisho potofu ambayo siku zote yako kinyume na KRISTO.
23. Ni mwanafunzi mzuri wa kuukulia Wokovu na maombi neno la MUNGU.
24. Ana roho ya utoaji
25. Hawashushi watu wengine wala kuongea umbea
26. Ana Imani thabiti katika KRISTO.
27. Ana nafasi katika shughuli za kanisa na na anahudhuria kanisani mara kwa mara.
28. Ni msafi katika kila Nyanja zote za Maisha.
29. Roho yake ipo Sensitive na anachukia dhambi.
30. Hashindani na wengine.
Ni heri kuishinda dhambi kuliko dhambi ikushinde wewe. 
 Biblia inasema.

2 Petro 2:14,21--22 '' wenye macho yajaayo uzinzi, watu wasiokoma kutenda dhambi, wenye kuhadaa roho zisizo imara, wenye mioyo iliyozoezwa kutamani, wana wa laana; Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua BWANA na Mwokozi Yesu KRISTO, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua, kisha kuiacha ile amri takatifu waliyopewa.
Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, Mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaa-gaa matopeni.
''


Tena Biblia inasema 
 ''Mkaribieni MUNGU, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuzwe kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhilini mbele za BWANA, naye atawakuza.-Yakobo 4:8-10''
Kisha Biblia inasema
 
1 Petro 1:14-16 ''Kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu; bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote; kwa maana imeandikwa, Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.'' 

Sasa naomba ujue haya  hapa chini.
 
UNAWAJUA WAKRISTO JINA?
 
1- Wanamiliki Bar Na Kanisani Wanaenda,
2-Ni Wachawi Na Wanahudhuria Ibada,
3-Wanawachukia Watu Na Kanisani Wanaenda,
4-Ni Wazinzi Wanafanya Kanisa Sehemu Ya Kufichia Maovu Yao,
5-Wanaukataa Wokovu Wa YESU,
6-Wanaabudu Sanamu,
7-Wameweka Matumaini Yao Kwa Watu Badala Ya BWANA YESU,
8-Hawataki Mahubiri,
9-Hawamtii KRISTO,
10-Wanamwabudu MUNGU Kwa Midomo Yao Huku Mioyo Yao Iko Mbali Nae,
11-Sio Waombaji,
12-Hushika Sheria 2 Za Torati Huku Wakiziacha Sheria 611 Zilizobaki Kwenye Torati,
13-Wanaombea Wafu,
14-Hawamtaki ROHO MTAKATIFU,
15-Huenda Kanisani Jumamosi Au Jumapili Tu,
16-Wakitoa Sadaka Hudhani Wanamtolea Mchungaji Na Sio MUNGU,
17- Husema Uongo
18-Hudhani Kwamba Watakaoenda Mbinguni Ni Dhehebu Lao Tu,
19-Hudhani YESU Ni Malaika Tu Mwenye Cheo,
20-Huchukia Semina Na Mikutano Ya Injili
21-Na Hawana Hofu Ya MUNGU.

22-Mwongozo Wao Sio Biblia Ila Ni Vitabu Walivyojitungia Wao
23- Hawajui kusamehe watu makosa yao.
24-Ni waongo
25-Huenda kwa waganga wa kienyeji.
26- Hutumia mizimu.
27- Wanaipenda dunia na mambo yaliyomo mabaya.
28-Huimba nyimbo za kidunia na kuzisikiliza kila muda.
29-Huwategemea wanadamu badala ya kumtegemea MUNGU.
30- Hutoa rushwa na kupokea rushwa.

  Ndugu Zangu Biblia nasema "Enyi Wagalatia Ni Nani Aliyewaroga?-Galatia 3:1".
 BWANA YESU Anasema "Nyumba Yangu Ni Nyumba Ya Ibada Why Mmeifanya Pango La Wanyang'anyi?"

Marko 11:17 ''Akafundisha, akasema, Je! Haikuandikwa, Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi.'' 
Ndugu yangu nakusihi sana amua kumtii MUNGU kuanzia leo.
acha dhambi na jitenge na maovu yote.
MUNGU akubariki.
By Maisha ya ushindi blog.