Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, October 20, 2017

KUITWA ILI UMTUMIKIE MUNGU.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU

Bwana YESU atukuzwe ndugu yangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.
Watu wengi sana MUNGU Baba amewaita katika Wokovu ili wamtumikie lakini sio wote walimtumikia hata kama sauti ya kuitwa waliisikia.
Luka 10:2 ''Akawaambia, Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache; basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake.''
ROHO MTAKATIFU kama msimamizi wa Kanisa la KRISTO duniani amewapa karama waliookoka wengi tu ili wamtumikie KRISTO katika injili.
Kumbuka kumtumikia YESU KRISTO ndio pia kumtumikia MUNGU.
Biblia inasema kwamba YESU KRISTO na MUNGU Baba ni umoja.
Ukimuona YESU KRISTO maana yake umemuona MUNGU.
Ukimwendea YESU KRISTO maana yake umemwendea MUNGU, Ukimtumikia YESU KRISTO maana yake unamtumikia MUNGU pekee aliye hai na aliyeumba mbingu na dunia.
Yohana 10:30 '' Mimi na Baba tu umoja.''
Ndio Maana Biblia inasema   ''Aliyeniona mimi(YESU) amemwona Baba(MUNGU)-Yohana 14:9.
Kwahiyo ninapokujulisha somo hili naomba utambue kwamba ninapotaja kumtumikia MUNGU ni sawa na ninapotaka kumtumikia YESU KRISTO. Nimeamua nijulishe hili ili kuwasaidia wale ndugu ambao wao hujiita watumishi wa MUNGU wakati hawamtumikii YESU KRISTO. Ukweli ni kwamba hakuna mtumishi wa MUNGU nje na KRISTO YESU.
Na katika kumtumikia MUNGU ni lazima ujue kiini cha utumishi wako ni kuwaleta watu kwa YESU, 
Marko 16:15-16 ''Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa. ''
Yaani kuwafanya watu waokolewe na Bwana YESU. Hakuna utumishi sahihi nje na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa YESU wanaoishi maisha matakatifu. Ukiona mtu anajiita mtumishi na hawafanyi watu kuokolewa na Bwana YESU ujue huyo sio mtumishi wa MUNGU.
Sasa tuendelee. 
MUNGU hashindwi kukuita ili umtumikie haijalishi uko katika mazingira gani, hali gani.
MUNGU anaweza kukuita ili umtumikie haijalishi una muda au huna muda, umesoma au haujasoma.
BWANA anaweza akamuita mtu yeyote katika maisha yake ili amtumikie.

Nabii Amosi alipoitwa kumtumikia MUNGU alikuwa wala hahusiani na watumishi wa MUNGU kama ilivyokuwa imezoeleka katika Israeli, hadi makuhani akina Amazia wakamfanyia fitina.
Amosi 7:14-15 ''Ndipo Amosii akajibu akamwambia Amazia, Mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii; bali nalikuwa mchungaji, na mtunza mikuyu; naye BWANA akanitwaa, katika kufuatana na kundi; BWANA akaniambia, Enenda uwatabirie watu wangu Israeli.''
Amosi alikuwa mchungaji wa wanyama na mtunzaji wa bustani ya miti ya mikuyu alikuwa anafuatana na watu wa MUNGU  na MUNGU akamuita ili amtumikie.
Hata wewe inawezekana umeokoka tu na huhudhuria ibada tu, ndugu, MUNGU anaweza kukuita kibinafsi kabisa  ili ufanye kazi yake aliyokupangia.
Ndugu, ukisikia sauti ya Bwana YESU ya utumishi hakikisha unamtumikia.
Yeremia aliitwa akiwa bado mdogo lakini MUNGU alimpa nafasi ya kutumika kama ambavyo anaweza akakuita wewe umtumikie katika injili.
Yeremia 1:4-8 " Neno la BWANA lilinijia, kusema,
Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.
Ndipo niliposema, Aa, Bwana MUNGU! Tazama, siwezi kusema; maana mimi ni mtoto. Lakini BWANA akaniambia, Usiseme, Mimi ni mtoto; maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema BWANA."


 Kuitwa kwako na MUNGU ili umtumikie haitegemei elimu yako, kipato chako, hadhi yako wala hali yako.
Kuitwa kwako na MUNGU ili umtumikie katika Kanisa lake huwa haitegemei umri wako tena haitegemei Unajua nini na wala haitegemei unakubalikaje kwa wanadamu.
Kuitwa kwako na MUNGU ili umtumikie katika injili inategemea wewe kukubali wito, kuishi maisha matakatifu na kukubali kufundishwa na ROHO MTAKATIFU huku ukilitumia Neno la MUNGU kwa haki.

1 Kor 15:58 ''Basi, ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana sikuzote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu siyo bure katika Bwana.''

Katika kujua zaidi juu ya kuitwa kwako na KRISTO inakupasa ujue kutofautisha katika ya wito wa MUNGU na ule wito wa watu.
Kuna tofauti kati ya wito unaotokana na watu na wito wa MUNGU.
Watu wanaweza kukuona kwamba unafaa kuwa kiongozi wao, huo ni wito unaotokana na wanadamu.
Watu wanaweza kukuona unafaa kuwa Mchungaji wao au kiongozi wao wa kiroho, huo ni wito wa wanadamu.
Kama wito huo utakuwa tofauti na wito wa MUNGU basi hakika wito wa wanadamu unaweza kukushinda baadae.
Tunahitaji wito wa MUNGU na sio wito unaotokana na wanadamu tu.
Watu wanaweza kumuona mtu anawafaa sana kuwa kiongozi wao wa kiroho lakini akichukua nafasi hiyo waliyompa, baada ya muda anaiona mzigo au ni kero kwake na kuacha, kwa sababu tu amepewa wito na wanadamu.
Kuna watu wa makanisani huteuliwa na viongozi wa kanisa husika kwenda kusimamia makanisa au huduma mpya na huko badala kuendeleza kazi ya MUNGU wao huiua kazi ya MUNGU ile kwa sababu hawana mzigo wala wito wa MUNGU ndani yao wa kazi ile, ila wana wito uliotokana na viwango na sifa za wanadamu.
Ndugu, nakuomba fanyia kazi wito wa MUNGU ndani yako na sio kuuacha wito wa MUNGU na kuanza kufanyia kazi wito wa kibinadamu.
Unaweza kukuta watu wanakuambia "Wewe ni mhubiri mzuri sana hivyo fungua kanisa lako"
Kama huna wito wa MUNGU yanaweza kukushinda mapema Kabisa.

Watu wanaweza kukuambia kwamba "Wewe una sauti nzuri sana hivyo record nyimbo zako na utakuwa mwimbaji mkubwa sana" Ukijaribu kuimba na kuona hufikii viwango ulivyoambiwa unaweza ukavunjika moyo mapema sana.
Ndugu inawezekana MUNGU amekuita katika kazi nyingine ya injili na wewe humtii yeye na sasa unasikiliza watu wanavyokuelekeza cha kufanya ambacho ni nje na wito wa MUNGU.
Ndugu hakikisha unaomba MUNGU ili akujulishe amekuita katika wito gani na karama gani katika injili ya KRISTO.

Hapa ROHO wa MUNGU alisema juu ya wito aliowaitia Barnaba na Mtume Paulo, hata wewe anaweza kukujulisha pia kwamba amekuitia katika nini, unahitaji tu kuomba
Matendo 13:2-3 “…..nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia

MUNGU anataka haya kwako wewe Mtumishi wake.
Kumb 28:1 '' Itakuwa utakaposikia sauti ya BWANA, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo BWANA, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani;''
1. Je unaisikia sauti ya MUNGU?
MUNGU anataka uisikie sauti yake.
Sauti ya MUNGU ni Biblia pamoja na  Neno la ufunuo analokupa ROHO MTAKATIFU kutoka katika Neno la MUNGU yaani kutoka katika Biblia.
 
2. Je unafanya nini kwa MUNGU katika ulichokisikia kwa MUNGU?
MUNGU anataka ukifanyie kazi alichokueleza ulipoisikia sauti yake. 

3. Je unatembea katika kusudi la MUNGU?
Hakikisha unaisikia sauti ya MUNGU na fanyia kazi kile ulichokisikia kwa MUNGU ili utembee kwenye kusudi la MUNGU.
Kumbuka Amosi 3:7 Biblia inasema ''Hakika Bwana MUNGU hatafanya neno lo lote, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.'' MUNGU anapokuita katika KRISTO kwenye kazi yake huwa anahusika na haya yafuatayo yanayotokana na wewe kuisikia sauti yake.
 
1. Anakuokoa, kwa wewe kumpokea YESU KRISTO.

Yohana 3:16 '' Kwa maana jinsi hii MUNGU aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.''
 Kama wewe hujaokoka hakika wewe hujaanza kuwa mtumishi wa MUNGU. Hivyo mpokee kwanza YESU KRISTO kama Mwokozi wako na uache dhambi ndipo utaanza kuwa mtumishi wa MUNGU.

2. Anakuchagua kwa utumishi.
Mathayo 28:19-20 '' Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari.'
''Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu'' Huo ndio wito wa MUNGU kwako uliyechaguliwa. Ni MUNGU amekuchagua ili umtumikie.

3. Anakuhesabia haki kwa Wokovu.
Warumi 5:1-2  ''Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa MUNGU, kwa njia ya Bwana wetu YESU KRISTO, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake; na kufurahi katika tumaini la utukufu wa MUNGU.''
 
4. Anakutengeneza ili umtumikie.

 Zaburi 119:105 ''Neno lako ni taa ya miguu yangu, Na mwanga wa njia yangu. ''
 
 MUNGU anakutengeneza kwa Neno lake.
Anakutengeneza kwa maisha yako kubadilishwa na Neno la MUNGU ili umfananae KRISTO.


5. Anakupa Neno lake la injili.

Yohana 17:14 '' Mimi nimewapa neno lako; na ulimwengu umewachukia; kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu.'' 
YESU ametupa Neno la MUNGU ambalo injili yake, hivyo mtumishi lazime utembee na injili ya YESU KRISTO siku zote.

6. Anakupa karama na kipawa.
1 Kor 12:4-7 ''Basi pana tofauti za karama; bali ROHO ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana(YESU) ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali MUNGU ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote.  Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa ROHO kwa kufaidiana. '' 

7. Anakupa nguvu za ROHO MTAKATIFU.

Matendo 1:8 '' Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu ROHO MTAKATIFU; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.''
Kama huna nguvu za ROHO MTAKATIFU hakikisha unajifunza sana kuhusu ROHO MTAKATIFU na uwe muombaji hakika utapata nguvu za ROHO MTAKATIFU.
Ndugu mtumikie MUNGU katika injili ya KRISTO YESU ya Wokovu wa milele.

Lakini pia kumbuka jambo hili ya kwamba huwezi kuwa mtumishi mzuri wa MUNGU kama
1. Mvivu wa kusoma Neno la MUNGU.

2. Mvivu wa kuomba.
3. Mvivu wa kuzingatia mambo ya MUNGU.
4. Mvivu wa kutii Kanuni za MUNGU.
5. Mvivu wa kufanya kazi ya MUNGU aliyokupa.
Ukiwa mtumishi mvivu katika hayo matano hakika huwezi kuwa mtumishi mzuri wa kuwasaidia watu waliopendwa na mbingu ili wamjie KRISTO na kuokolewa.
Waebrania 6:10-12 '' Maana MUNGU si dhalimu hata aisahau kazi yenu, na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu, na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile, kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho; ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu.''
 
 Jambo la mwisho naomba nikushauri mtumishi mwenzangu wa YESU KRISTO.
Kumbuka hujaitwa peke yako ili umtumikie Bwana YESU.
Wapo watumishi wengi sana wa Bwana YESU hivyo usijione kwamba ni wewe tu ndio mtumishi sahihi wa MUNGU.
Usiwaseme vibaya watumishi wenzako wa Bwana YESU.
Kama kuna mtumishi anafundisha uongo huyo sio mtumishi wa Bwana YESU lakini kama yuko mtumishi wa kweli wa Bwana YESU na anaifundisha kweli ya MUNGU basi usikubali kumsema vibaya.
Muogope Mtumishi aliyeitwa na MUNGU.
Ukimsema vibaya ujue utamchukuza MUNGU aliyemwita.
Hata kama huyo mtumishi hukubaliani naye heri kukaa kimya kuliko kumzushia uongo. MUNGU anaweza kukupiga na ukashangaa wakati ulijiona una haki.

Haruni alikuwa kuhani mkuu na alipigwa ukoma kwa sababu ya kumsema vibaya mtumishi mwenzake MUNGU.
Miriamu alikuwa kiongozi wa kusifu na kuabudu na alikuwa mtumishi wa MUNGU lakini alipigwa ukoma kwa sababu ya kumsema mtumishi mwenzake Musa.
Sasa kama kuhani mkuu wa taifa zima anapata ukoma kwa kosa la kumsema mtumishi mwingine wa MUNGU aliyeitwa na MUNGU itakuaje kwa upande wako kama utamsema vibaya mchungaji wako kwa sababu tu unajiona una upako na unatumika kuliko Mchungaji wako?
Ndugu yazingatie haya katika utumishi wako.
Unajua akina Haruni na Miriamu walikosea nini katika utumishi wao?
Biblia inasema Katika Hesabu 12:3  '' Wakasema(Haruni na Miriamu), Je! Ni kweli BWANA amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? BWANA akasikia maneno yao.''
Biblia inaendelea kusema katika Mstari wa 9 hadi wa 11 wa hiyo Hesabu 11 kwamba ''Hasira za BWANA zikawaka juu yao; naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema; na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma, mweupe kama theluji; Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. Kisha Haruni akamwambia Musa, Ee bwana wangu nakusihi sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu, na kufanya dhambi.''
Ndugu usikubali kumsema vibaya mtumishi mwenzako wa kweli wa KRISTO.
Lakini pia  Mtumishi wa KRISTO aliyeitwa huisema kweli ya MUNGU na huyo kama kweli ameitwa na MUNGU basi usimzushie uongo, hata kama hakubariki wewe na hakufurahishi, ni heri kukaa kimya na sio kutaka kumzuia kufanya kazi ya MUNGU, MUNGU anaweza kukupiga maana unalizuia kusudi lake.

  Natamani niseme mengi mno lakini naamini mwenye kuelewa ameelewa.
MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu

Tuesday, October 17, 2017

MAOMBI YA KUIFUTA AIBU ILIYOPANGWA KIPEPO ILI IKUPATE.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU

  Bwana YESU atukuzwe ndugu yangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU kisha tuombe maombi ya ushindi.
Siku moja nilipangwa kufundisha somo la utumishi wa Kanisa kwa viongozi.
Niliandaa somo linaloitwa UMEITWA KUONGOZA NINI?
Nilipofika madhabahuni somo lile lilipotea kwenye daftari yangu ya masomo. Nilitafuta na  sikuliona, nilipitia ukurasa kwa ukurasa lakini sikuliona somo hilo. Watu walikuwa wameandaa karamu na daftari zao na Biblia ili kunisikiliza na kuandika lakini ilinichukua kama dakika tano nikiwa nawasalimia watu huku nikiwasifia kwa mavazi lakini huku nikitafuta somo kwenye daftari  bila mafanikio. Baadae nikaamua kufanya maombi na kisha kuanza kufundisha Neno la MUNGU bila daftari. Namshukuru ROHO wa MUNGU maana alinifunika na kila kitu kilienda vyema kabisa japokuwa nilikuwa hadi nilifike andiko kwenye Biblia ndipo nawaambia watu wafungue hapo. Baada ya ibada nilishangaa sana siku hiyo maana kuna mtumishi hadi aliniambia ni somo zuri sana nimefundisha na akaniomba nilichapishe na kumpa nakala moja, mimi nilibaki namshangaa MUNGU maana kumbe hakuna aliyegundua kwamba somo langu sikuliona.
Baada tu ya ibada somo lile nikaliona na kubaki nikishangaa sana sana. Shetani alitaka niabike kwa kushindwa kufundisha somo husika lakini hakufanikiwa.
Shetani siku zote hutamani watu wa MUNGU waabike lakini kwa kumtegemea MUNGU hakika adui zetu katika ulimwengu wa roho huabika wao.
Yeremia 17:18 '' Na waaibike watu wanaoniudhi, lakini nisiaibike mimi; na waone hofu kuu, lakini mimi nisione hofu kuu; ulete juu yao siku ya uovu; uwaangamize maangamizo maradufu.''

Kuabisha ni nini?
Kuabisha ni kumfanyia mtu jambo la kumvunjia heshima.
shetani na mawakala zake hujaribu kufanya mambo ya kuwavunjia heshima wateule wa MUNGU, Lakini kwa maombi aibu waliyoipanga kipepo itawapata wao.
Zaburi 6:10 ''Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika, Watarudi nyuma, kwa ghafula wataaibika.''
 
 Vifungo vya kipepo anavyofungwa mtu ni vitu vitakavyomfanya aabike.
Kama mawakala wa shetani watakupiga piga la kupoteza kumbukumbu na kuchanganyikiwa, ujue kifungo hicho kitazaa aibu kwako.
Binti kufungwa kipepo ili usiolewe, huko ni kuabishwa.
Kijana kufungwa kipepo ili usipate mchumba, huko ni kuabishwa.
Mwanafunzi una akili nzuri lakini mitihani inakaribia wewe unaumwa ghafla na ugonjwa huo ni wa kichawi na  hauonekani, huko ni kutafutiwa aibu.
Mawakala wa shetani hujaribu mara kadhaa ili kukufunga na ili uabike.
Leo futa kila aibu iliyopangwa kipepo ili ikupate.
Maombolezo 5:1 ''Ee BWANA, kumbuka yaliyotupata; Utazame na kuiona aibu yetu.'

Ziko aibu za kipepo nyingi sana na hizo unatakiwa uzikatae kwa jina la YESU KRISTO.
Kuzushiwa uongo ni hila za shetani ili uabike.
Kufilisiwa kipepo ni kazi ya shetani ili uabike.
Leo kataa kuabishwa kipepo.
Leo mtegemee MUNGU kwa maombi ya kukataa kuabishwa kipepo.
Zaburi 25:2-3 '' Ee MUNGU wangu, Nimekutumaini Wewe, nisiaibike, Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja; Wataaibika watendao uhaini bila sababu.''

Kwa jinsi gani unaabishwa kipepo?

1. Kukuzushia uongo.
1 Timotheo 4:2 '' kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe;   '' 

2. Kufilisiwa kipepo.
Yohana 10:10a '' Mwivi(shetani) haji ila aibe na kuchinja na kuharibu;''

3. Kufungwa vifungo vya giza ili usifanikiwe.
Vifungo vya giza viko vingi, baadhi ya hivyo ni.
A. Kufungwa fahamu ili uwe na maamuzi mabaya.
B. Kufungwa kifungo vha kukuzuia kuzaa.
C. Kufungwa kifungo cha kukuzuia kuoa/kuolewa.
D. Wanaotumika kipepo kuiondoa amani katika ndoa yako.
E. Kifungo cha kukuzuia kupata kazi.
Leo haribu mipango ya waliokufunga kipepo.
Zaburi 71:13 '' Waaibishwe, watoweshwe, adui za nafsi yangu. Wavikwe laumu na aibu wanaonitakia mabaya.''

4. Wanaotumika kipepo kuwa watawala wako.
Kutoka 1:8-10 '' Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, Angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya! Na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka; tena, ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi, na kutoka katika nchi hii.''

5. Mashambulizi ya giza.
Waefeso 6:16 ''zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu.''

Mambo ya kufanya ili usiabishwe kipepo.

1. Tiisha kinywa chako ili usiongee yasiyokustahili.
Zaburi 71:24 '' Ulimi wangu nao utasimulia Haki yako mchana kutwa. Kwa maana wameaibishwa, Wametahayarika, wanaonitakia mabaya.''
Kinywa chako simulia haki ya MUNGU na Neno la MUNGU na sio kuongea mambo ya kidunia ambayo mengine yanaweza kukugeuka na kukuabisha.

2. Kataa kuwa katika mazingira yanayotengeneza aibu kwako.
Yeremia 50:2 ''Tangazeni katika mataifa, Mkahubiri na kutweka bendera; Hubirini, msifiche, semeni, Babeli umetwaliwa! Beli amefedheheka; Merodaki amefadhaika; Sanamu zake zimeaibishwa, Vinyago vyake vimefadhaika.''

3. Vunja maagano ya giza na futa kila kifungo cha kishetani
Zaburi 40:14-15 ''Waaibike, wafedheheke pamoja, Wanaoitafuta nafsi yangu waiangamize. Warudishwe nyuma, watahayarishwe, Wapendezwao na shari yangu. Wakae hali ya ukiwa, na iwe aibu yao, Wanaoniambia, Ewe! Ewe! ''

 4. Usivae mavazi yasiyokustahili.
1 Petro 2:11 '' Wapenzi, nawasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. ''
Tamaa za kimwili zinaweza kumfanya mtu akawa na kimwili na sio kiroho na kujiletea aibu kubwa kwenye kipengele cha mavazi.
Siku moja nilikuwa ibadani kanisa fulani mkoa fulani, kanisa hilo eneo la madhabahu liko juu sana hivyo inabidi upande ngazi ili kufika madhabahuni. Dada mmoja kutoka Nchi jirani na Tanzania alitakiwa kupanda madhabahuni, ilikuwa ni aibu kubwa sana maana hata sehemu za siri zilionekana wakati akipanda madhabahuni. Alipopanda madhabahuni alishindwa hata kuongea Neno moja, wakati yuko madhabahuni ndipo alionekana uchi kabisa, nilipowatazama wamama wa kanisani pale wote walikuwa wameinama chini wengine wakilia kama wanaomba kumbe wanasikitika sana. Wanaume tu ndio sikuona wameaangalia chini, ilikuwa ni aibu kubwa ya kujitakia kabisa.
Ndugu unahitaji kuwa makini na mambo ya kidunia, mavazi yanaweza kukuabisha kama utavaa mavazi yasiyostahili.

5. Omba ROHO MTAKATIFU awe pamoja na wewe.
Zaburi 32:8 '' Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea; Nitakushauri, jicho langu likikutazama.''
ROHO MTAKATIFU akikuonyesha njia hakika utakwepa mitego mingi ya kishetani iliyopangwa ikuabishe.

Maombi ya leo.
1. Ifute kwa maombi  aibu inayokukabili
 2. Haribu wanaopanga kukuabisha.
3. Kataa kuabishwa.

 Natamani niseme mengi mno lakini naamini mwenye kuelewa ameelewa.
MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane na nitakujulisha jinsi ya kukipata
na  Naamini kitakusaidia sana.
Hapa chini ni 
MAOMBI YA KUIFUTA AIBU ILIYOPANGWA KIPEPO ILI IKUPATE. Maombi haya naomba yamsaidie mtu yule ambaye hajui kuomba ili katika kuomba kwa kutumia hayo basi atakumbuka mahitaji yake na kuyataja katika maombi yake.
Kwa waombaji wazoefu naamini baada tu ya kulisoma somo na kulielewa basi anajua aombee nini maana alikuwa anaandika points za kuombea.


 MAOMBI YA KUIFUTA AIBU ILIYOPANGWA KIPEPO ILI IKUPATE.

BABA katika jina la YESU KRISTO niko mbele zako nikikushukuru kwa kunilinda na kunipa uzima.
Pokea shukrani zangu MUNGU Muumba na asante sana kwa kunipenda hata mimi na ukanipa nafasi katika Wokovu wa Mwanao YESU KRISTO.
Niko mbele zako MUNGU wangu nikiomba kwa ajili ya kuharibu na kufuta kila aibu iliyopangwa kishetani ili inipate.
Kwa jina la YESU KRISTO, ninafuta kila aibu ya kipepo iliyokusudiwa inipate.
Wanaopanga niabike katika maisha yangu, naikataa aibu hiyo ya kipepo kwa, jina la YESU KRISTO aliye hai.
Sasa katika jina la YESU KRISTO ''Waaibike, wafedheheke pamoja, Wanaoitafuta nafsi yangu waiangamize. Warudishwe nyuma, watahayarishwe, Wapendezwao na shari yangu. Wakae hali ya ukiwa, na iwe aibu yao, Wanaoniambia, Ewe! Ewe! '' kama Neno la MUNGU linavyosema katika Zaburi 40:14-15
 Wanaotaka kuniabisha katika ndoa yangu, naifuta aibu yao kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
wanaopanga nifukuzwe kazi na kuabika, nakataa mpango huo  na nafuta hiyo aibu inayopagwa kipepo, naifuta kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Wanopanga nionewe mahakamani na kuabika, naikataa aibu hiyo ya kipepo.
Wanaopanga ndoa yangu ivunjike, naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Wanaopanga niachwe na mchumba siku chake kabla ya ndoa,
naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU
Wanaopanga nisizae, naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU
Wanaopanga familia yetu inichukie bila kosa, naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU
Wnaopanga niumwe, naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU
Wa naopanga jambo lolote baya linipate, naufuta mpango huo na naifuta aibu hiyo kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU 
Sasa kwa jina la YESU KRISTO  '' Waaibishwe, watoweshwe, adui za nafsi yangu. Wavikwe laumu na aibu wanaonitakia mabaya.'' Kama Neno la MUNGU BABA linavyosema katika Zaburi 71:13

 Kila anayepanga kuniabisha kipepo namharibu yeye kwa damu ya YESU KRISTO na naharibu kazi zake zote kwa jina la YESU KRISTO.
Kila mchawi au mganga wa kienyeji anayetaka kuniabisha katika ndoa yangu au uzao wangu, namharibu yeye na kuifuta aibu aliyoikusudia, naifuta kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Kila jini na kila mkuu wa giza anayetka aniabishe katika uchumi wangu, kipato changu au ajira yangu, nakataa kuabishwa na naifuta hiliyo aibu ya kipepo, naifuta kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Kila eneo lililopangwa aibu inipate, naifuta hiyo aibu kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Kila ofisi au kila barabara ambako imepangwa aibu kipepo ili inipate, naifuta hiyo aibu kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
 Kila mtu anayetumika kipepo ili aniabishe, naifuta hiyo aibu kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Kila vikao vya siri vinavyopanga mipango ya kuniabisha, 
naifuta hiyo aibu kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Kila mtu wangu wa karibu anayeshirikiana na wabaya wangu ili kuniabisha na kuniharibia,
naifuta hiyo aibu kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Nafuta aibu zote zilizotengenezewa kwenye ulimwengu wa roho, nazifuta kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO.
Nakushukuru MUNGU BABA maana katika wewe mimi sasa ni mshinde.
Katika jina la YESU KRISTO naomba na kupokea ushindi.
Amen Amen Amen.

 Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.