Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Monday, April 24, 2017

BAADA YA YESU KRISTO KUFA MSALABANI HAYA YALITOKEA.


Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
Bwana YESU atukuzwe.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.
Mathayo 27:51-54 '' Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini; nchi ikatetemeka; miamba ikapasuka;makaburi yakafunuka; ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala; nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida, na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda YESU, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, Hakika huyu alikuwa Mwana wa MUNGU.''

1. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini.
 
Kwanini ilikuwa hivyo?
YESU alifanya hayo ili Katika maombi yetu na kukubaliwa kwetu na MUNGU basi tuwe sawa wote tuliookolewa na yeye YESU KRISTO.
Kwa njia hiyo MUNGU aliondoa tofauti ya patakatifu na patakatifu pa patakatifu ili kila Mteule awe na kibali cha kupaingia patakatifu pa patakatifu kwa njia ya maombi.
Kumbuka Mwanzo waliokuwa wanaruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu alikuwa ni mtu mmoja tu yaani kuhani mkuu, na yeye aliingia mara moja kwa mwaka.
Kwa Njia ya YESU KRISTO kila mwamini sana anaweza akaingia patakatifu pa patakatifu na kujibiwa hitaji lake na MUNGU.

Biblia inajibu juu ya hilo, Waebrania 9:8-12 ''ROHO MTAKATIFU akionyesha neno hili, ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama; ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa; wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa, zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine, zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake, isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika Patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. ''

Maana yake kila mtu sasa katika KRISTO YESU anaweza kumwendea MUNGU Baba kwa njia ya maombi na kukubariwa, sio lazima awe kuhani au mchungaji au askofu bali kila aliyempokea YESU KRISTO kama Mwokozi wake anauwezo wa kuomba kwa MUNGU Baba na kujibiwa.

2. Nchi ikatetemeka.
 
YESU KRISTO ndiye aliyeiumba Nchi yaani ardhi yote hivyo ardhi ilipata shinda sana kuupokea Mwili wa aliyeiumba.
Yohana 1:2-3 ''Huyo mwanzo alikuwako kwa MUNGU. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. ''
 
Pasipo YESU hakuna ambacho kingeumbwa, hivyo yeye ni muumbaji na aliumba hadi ardhi.
Ardhi ilitamani kukataa kuupokea Mwili wa YESU maana ardhi inajua hadhi ya Bwana YESU.
ardhi haikudhani kama hata siku moja mwili wa muumbaji ungeingia katika ardhi hivyo alidhi ilitetemeka sana na kuogopa maana ilijua YESU KRISTO ni nani.
Ardhi ni kama iliwaza ''Ni wapi tutamweka YESU?''
Maana hakukuwa na uwezekano wa YESU muumbaji wa ardhi kuingia ardhini.

3. Miamba ikapasuka.
 
Jambo la kwanza kujua katika hili ni kwamba YESU KRISTO ni Mwamba wa miamba yote.
1 Kor 10:4 ' wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho; kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata; na mwamba ule ulikuwa ni KRISTO. ''

Kwanini miamba ilipasuka?
Miamba ilipasuka kwa sababu ilikuwa inajisalimisha kwa Mwamba wa Miamba ambaye ni YESU KRISTO.
Miamba iliwakiliha watu wakubwa na mamlaka kuu, zote zilijisalimisha kwa Bwana YESU ndio maana hakuna mamlaka yeyote inayoweza kwenda kinyume na YESU ikafanikiwa.
Wateule wa MUNGU pia ni miaka ambayo iko chini ya Mwamba wa miamba ambayo ni YESU KRISTO.
Marko 16:18 ''Nami nakuambia, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu; wala milango ya kuzimu haitalishinda. ''

Kumbuka pia kwamba YESU kama Mwamba hakika ukijenga nyumba yako juu mwamba uo hakika hakuna upepo wa kishetani au mvua za kichawi zitaiangusha nyumba yako.
Yaani ukimtegemea YESU na utakatifu hakuna anayeweza kukushinda aliye upande wa shetani.
Luka 6:48 ''Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba, na kuchimba chini sana, na kuweka msingi juu ya mwamba; na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa; kwa kuwa imejengwa vizuri.''
 
Hakika hakuna Mwamba kama MUNGU wetu ndio maana Miamba ilipasuka yaani ilijisalimisha kwake.
Isaya 44:8 '' Msiogope wala msifanye hofu; je! Sikukuhubiri haya zamani na kuyaonyesha? Na ninyi ni mashahidi wangu. Je! Yuko MUNGU zaidi yangu mimi? Hakika hapana Mwamba; mimi sijui mwingine. ''
 
Hakika Miamba ilijisalimisha kwa Mwamba wa miamba maana Biblia inasema kwamba hakuna Mwamba kama JEHOVAH.
Kumbuka maana ya JEHOVAH ni MUNGU anayeokoa.
Na Sasa MUNGU anaokoa kupitia YESU KRISTO aliye mwamba wa milele.
Isaya 26:4 '' Mtumainini BWANA siku zote Maana BWANA YEHOVA ni mwamba wa milele.''
 
Hakika miamba ilikuwa na sababu za kujisalimisha kwa Mwamba wa milele.
Wateule wa MUNGU hatuogopi maana tunaye Mwamba wa milele.
Isaya 62:1-2 '' Nafsi yangu yamngoja MUNGU peke yake kwa kimya, Wokovu wangu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, Ngome yangu, sitatikisika sana ''

4. Makaburi yakafunuka na watakatifu wakafufuka na kuuenea mji.
 
Kuna siri kubwa juu ya hilo lakini kwa ufupi ni kwamba;
YESU KRISTO ana mamlaka yote hata aliweza kuwafufua watakatifu wote wa zamani na kuwahamishia mji mtakatifu.
Watakatifu sasa wala hawako kuzimu, wala hawako makaburini na wala hawako hewani bali wako mji mtakatifu.
Kila matakatifu wa KRISTO anapokufa duniani huenda mji mtakatifu ambao ni mbinguni na Bwana YESU ameshaandaa makazi huko ya watakatifu.
Yohana 14:1-3 ''1 Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini MUNGU, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi; kama sivyo, ningaliwaambia; maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu; ili nilipo mimi, nanyi mwepo. ''

Nyumbani mwa MUNGU kuna makao mengi, nyumbani mwa MUNGU ni mbinguni.
Ndio maana Bwana YESU alisema kwamba mteule wake akifa duniani anakuwa anaishi maana anakuwa yuko tayari mji mtakatifu.
Yohana 11:25-26 '' YESU akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo? ''

Mtume Paulo kwa kulijua hilo alisema kwamba anatamni akaishi huko aliko KRISTO yaani mji takatifu ambapo ni mbinguni, Hata wateule wa KRISTO tunaoishi maisha matakatifu hakika tukiondoka duniani tutaenda mji mtakatifu.
Ona hii kiu ya Mtume Paulo ya kutaka kwenda kuishi mji mtakatifu.
Wafilipi 1:23 '' Ninasongwa katikati ya mambo mawili; ninatamani kwenda zangu nikae na KRISTO maana ni vizuri zaidi sana; ''

Kuna mambo mengi sana yalitokea baada ya Bwana YESU kufa na baadae kufufuka, nimekupa hayo manne yaliyo katika andiko moja tu lakini ukweli ni mambo mengi tu yaliyokea baada ya Bwana YESU kufa.
Nimalizie kwa kusema kwamba YESU KRISTO alikufa na kuzikwa na kisha akafufuka na sasa yu hai milele.
Mtume Yohana baada ya kumwona YESU akiwa katika utukufu wake baada ya kufufuka alianguka Yohana kwa hofu, Lakini Bwana YESU alijifunua kwa Yohana na kwako na kwangu kwamba yu hai milele na ana mamlaka yote.
Tumkimbilie tu yeye ili tuokoke.
Ufunuo 1:17-18 '' Nami nilipomwona, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, Usiogope, Mimi ni wa kwanza na wa mwisho,na aliye hai; nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti, na za kuzimu.''
MUNGU akubariki na pia Ukipenda kunisapoti kwa sadaka katika huduma yangu karibu sana na pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.

Friday, April 21, 2017

VUNJA MADHABAHU YA SHETANI ILI UWE HURU.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.

Bwana YESU atukuzwe ndugu zangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.
Maana nyingine ya dhambi ni mabaya yanayokuficha usionekane na MUNGU.
Ndugu Yangu, inawezekana  wewe ni muombaji mzuri.
  Inawezekana umeshaomba mambo mengi tu kwa MUNGU ili utendewe lakini naomba ujue hili Leo kwamba dhambi zako zinaweza kukuficha ili usionekane na MUNGU hata kupokea Baraka ulizoomba kwa MUNGU.

Madhabahu za shetani unazozitumikia zinaweza kuwa chanzo cha wewe kutenda dahambi kila leo na kwa njia hiyo maombi yako kutokujibiwa.
Ndugu, dhambi imeshakuficha Mara ngapi ili usionekane na MUNGU na kupokea Baraka zako kutoka kwa MUNGU?

Gideoni alikuwa mcha MUNGU kama wewe lakini MUNGU alipotaka kumbariki na kujidhihilisha kwake ilibidi MUNGU amwambie kwamba ahakikisha anaibomoa na kuivunja madhabahu za kipepo iliyo nyumbani kwao inayomilikiwa na Baba yake.
Waamuzi 6:25 '' Ikawa usiku uo huo BWANA akamwambia, Mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili, wa miaka saba, ukaiangushe madhabahu ya Baali, aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo;'

Madhabahu za kipepo ni nyingi sana na zinawaathiri watu wengi hata kama ni waombaji.
Kumbuka kuomba ni kitu kingine na utakatifu ni kitu kingine ila vinategemeana sana.
Maombi sahihi ni Yale yanayoambatana na maisha matakatifu sahihi lakini vimadhabahu vya kipepo ulivyonavyo vinaweza kuwa kizuizi cha kupokea mahitaji yako.

Ni lazima pia kubomoa na kuvunja madhabahu za kipepo ndani yako au kwenye familia yako au eneo lako.
Madhabahu za kipepo zinaharibiwa kwa.
1. Kuaharibu vitu hivyo na kujitenga navyo katika uhalisia.
2. Kuomba maombi ya kuvunja na kuharibu madhabahu hizo.

Kutambika ni madahabhu za kipepo.
roho ya uongo ni na kiburi chanzo chake inaweza kuwa ni madhabahu ya kipepo.
Pombe ni madhabahu ya kipepo.
Ziko nyingi sana madhabahu za kipepo ambazo zinaweza kuwatesa watu.

Mathayo 16:19 ''Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni; na lo lote utakalolifunga duniani, litakuwa limefungwa mbinguni; na lo lote utakalolifungua duniani, litakuwa limefunguliwa mbinguni.''
Ukinyamaza wewe muombaji na mbingu zinanyamaza na ukitaa kalenda za kipepo na mbingu zinakataa, ukifunga wewe na mbingu zinafunga, ukifungua na mbingu zinafungua. Hivyo ukikaa kimya ukanyamaza na MUNGU naye ananyamaza.
kwanini nimesema hayo?

Silaha za nyuklia zinakatazwa ulimwenguni mwote, lakini wateule wa KRISTO tuna silaha kali katika ulimwengu wa roho kuliko silaha zote za nyuklia duniani.
Silaha zetu ni mamlaka na ni funguo za kufunga na kufungua.
  Mamlaka zetu sisi ni ;
Jina la YESU KRISTO.
Damu ya YESU KRISTO.
Nguvu za ROHO MTAKATIFU.
Neno la MUNGU.

Ndugu tumia silaha au Mamlaka  hizo na utawashinda maadui ambao hata silaha za nyuklia za kidunia haziwezi kuwadhuru.
Hakuna adui ambaye anaweza kushindana na jina la YESU akashinda.
Hakuna adui anaweza kupambana na Damu ya YESU akashinda.
Hakuna adui anaweza kushindana na nguvu za ROHO MTAKATIFU akashinda.
Hakuna adui anaweza kushindana na Neno la MUNGU.
Hizo ndizo silaha za kiroho na hizo ndizo mamlaka za kiroho na hizo ndizo funguo za kufunga na kufungua kila kitu katika ulimwengu wa roho.

Tumia mamlaka hizo kuharibu nguvu za giza kuanzia kwenye mizizi yake.
Haribu madhababu za kipepo zote ziliko kwako.
Kumbuka  ukirithi Jina Baya Lazima Na Mabaya Yakuvae.
Jina lako linaweza kubeba madhabahu ya majanga na mikosi.
Jina lako linaweza kubeba kukataliwa na kuonewa, hizo ni madhababhu ndani ya jina lako.
Jina lako linawezakubeba laana na balaa, hizo ni madhababhu ndani ya jina lako. 
Ndio Sababu Bwana YESU Alikuja Duniani Kuwasaidia Wanadamu Wanyonge Wanaoteswa Hata Na Majina Yao. 
YESU Alidhihirishwa Ili Azivunje Kazi Zote Za shetani. Mwite Naye Ataitika Na Utapona.
 1 Yohana 3:8b '' atendaye dhambi ni wa Ibilisi; kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa MUNGU alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi.''

 Wengi Walioathiriwa na madhabahu za kishetani wana tabia;
1.  Usengenyaji.
2.  Uzinzi na uasherati.
3.  Kutokuwa waaminifu.
4.  Uongo.

5.  Tamaa mbaya.
6.  Pombe.
7.  Kiburi.
8.  Kuabudu sanamu.
9.  Kumwasi MUNGU.
10. Kushirikiana na majini.

Katika madhabahu ya kishetani kuna roho Mbili;
1. Roho ya Yezebeli.
Ufunuo 2:20 '' Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu.''
 
2. Roho ya uchawi na uganga wa kienyeji.

Isaya 47:12-15 ''Simama sasa na uganga wako, na wingi wa uchawi wako, uliojitaabisha nao tangu ujana wako; labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako; basi, na wasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota, watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Tazama, watakuwa kama mabua makavu; moto utawateketeza; hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto; hautakuwa kaa la kukota moto, wala moto wa kukaa karibu nao. Ndivyo yatakavyokuwa mambo hayo uliyojitaabisha nayo; wale waliofanya biashara nawe tangu ujana wako watatanga-tanga mbali nawe, kila mtu akienda zake; hapatakuwa na mtu wa kukuokoa.''
 
Ndugu, nakuomba leo haribu madhabahu zote zilizo katika maeneo yako.
Kwanini uombe leo?
Kuna jambo gani gumu la kushinda MUNGU?
Mwanzo 18:14A " Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda BWANA?"
Biblia inajibu Luka 1:37 "kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa MUNGU."
Ukijua kwamba hakuna neno la kumshinda MUNGU basi nyenyekea kwa MUNGU kwa maombi ili akukweze kwa wakati wake.
Ukijua kwa JEHOVAH anajibu maombi basi omba Leo maana yeye anaweza yote.
Kama unadhani hutaolewa/Hutaoa ni kwa sababu tu ya madhabahu za kipepo ya familia yenu iliyokushikilia au ni wewe ndio unajiumbia kutokuolewa/Kutokuoa  basi amka usingizini leo na badilisha fikra zako kwa kumtegemea MUNGU na maombi ya imani katika jina la YESU KRISTO hakika utashinda.
Ni kwa sababu tu hujaamua kuomba kwa MUNGU mweza yote.
Kama unadhani hutapona ni kwa sababu tu huamini kama YESU KRISTO anaweza kukuponya.
Kuna jambo gani gumu la kumshinda MUNGU?
Ukijua kwamba MUNGU anaweza yote omba kwake kwa jina la YESU KRISTO na utapona.
Mathayo 9:35 "Naye YESU alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao, na kuihubiri habari njema ya ufalme, na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina."
YESU aliponya magonjwa yote, hata Leo bado Bwana YESU anaponya magonjwa yote, ukiamini hakika utapona.
Walipona wote waliomwamini, hivyo na wewe mwamini na kumtegemea huku ukiishi maisha matakatifu katika yeye.
Kama wengine wanaponywa kwanini isiwe wewe?
Ndugu angalia imani yako imekwama wapi.
Angalia maombi yako kama ni sahihi.
Angalia mienendo yako kama ni sahihi.
Angalia maisha yako kama ni sahihi.

Kama kuna madhabahu ya kipepo ivunje mara moja.

 ''Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitirika kwa hao wanaopotea; ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake KRISTO aliye sura yake MUNGU.” 2 Wakorintho 4:3

mungu wa dunia hii[shetani] amepofusha fikra za watu wengi  ili isiwazukie nuru ya BWANA YESU ambayo ni nuru ya uzima wa milele.
Nakuomba sana tena sana usiwe miongoni mwa waliopofushwa akili na shetani.

Shetani anaweza kupofusha fkra zako kwa sababu ya madhabahu yake aliyoiwekwa kwa ukoo wenu tangu miaka mingi na wewe hujaiharibu madhabahu hiyo.
Leo vunja madhabahu zote za shetani katika maeneo yako au roho yako au ukoo  wako au familia yako.
 
MUNGU akubariki na pia Ukipenda kunisapoti kwa sadaka katika huduma yangu karibu sana na pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.

0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.