Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

Saturday, January 20, 2018

SAUTI YA NENO LA MUNGU.Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la Bwana YESU
 

Bwana YESU atukuzwe ndugu yangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.
Neno la MUNGU lina sauti.
Watu wengi hulisikia Neno la MUNGU lakini hawaisikii sauti iliyo ndani ya Neno la MUNGU.
Tofauti ya waliohudhuria ibada  ya Neno la MUNGU huwa inaonekana  kati ya walioisikia sauti ya Neno la MUNGU na waliosikia tu Neno la MUNGU. Walioisikia  sauti ya Neno la MUNGU ni wale ambao hufanyia kazi walichokisikia.
Walioisikia sauti ya Neno la MUNGU ni wale watendaji wa Neno na sio wale wasikiaji tu.
Yakobo 1:22 '' Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu.''
Maana yake unaweza ukalisikia Neno la MUNGU lakini usiisikie sauti ndani ya hilo Neno la MUNGU. Unaweza ukalisikia Neno lakini usielewe katika usahihi, unaweza ukalisikia Neno Lakini kama hutaisikia sauti ya Neno la MUNGU hakika hutazaa matunda mema.
Mathayo 13:23 '' Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na kuelewa nalo; yeye ndiye azaaye matunda, huyu mia, na huyu sitini, na huyu thelathini. ''
 
Kumbuka kuna tofauti ya Neno na andiko.
Andiko ni andiko lolote kutoka ndani ya Biblia.
Neno ni ufunuo anaokupa ROHO MTAKATIFU  kutoka ndani ya maandiko. Wengine huita rhema na Logos, yaani Rhema ni Neno la Ufunuo analokupa ROHO MTAKATIFU kwa ajili ya muda maalumu na kwa watu waliokusudiwa.
Logos ni kila andiko la Biblia.
Ukimuona Mtumishi wa KRISTO yeyote anafundisha ujumbe wa Neno la MUNGU ujue huyo anafundisha rhema yaani Neno la Ufunuo alililolipata kutoka ndani ya maandiko.
Sasa watu wengi sana hulisikia Neno la MUNGU lakini hawaisikii sauti iliyo ndani ya hilo Neno.
Kuna vitu viwili hapa, kuna kulisikia Neno la MUNGU na kuna kuisikia sauti iliyo ndani ya Neno la MUNGU.
Kila mtu kanisani au kwenye semina au kwenye mkutano wa injili hulisikia Neno la MUNGU lakini walioisikia sauti iliyo katika Neno hilo tu ndio wale ambao hufanyia kazi walichokisikia.
Mfano unaweza ukahubiri toba na baada ya kumaliza ukiuliza aliye tayari kumpokea YESU utawaona baadhi wakitaka kumpokea YESU kama Mwokozi wao. Kuna wengine japokuwa wana dhambi na wanatakiwa kumpokea YESU wao watashindwa kwenda mbele kumpokea YESU maana wao wamelisikia Neno la MUNGU tu lakini hawakuisikia sauti iliyo katika hilo Neno la MUNGU. Anyesababisha watu wasiisikie sauti iliyo katika Neno la MUNGU ni wao wenyewe.
Kwa mfano Unaweza ukahubiri na kabla hujamaliza kuhubiri unamuona mtu analia kwa uchungu maana anasikia sauti ikisema ‘’Tubu kwa sababu hujui siku wala saa  ya kufa kwako, tubu na wasamehe waliokukosea, achilia tu maana sasa utafanyika mtoto wa MUNGU’’
Sasa katika ibada hiyo hiyo kuna mtu kwa miaka zaidi ya 10 hajamsamehe mtu aliyemkosea na wala hana haja ya kutubu, wengine wanatubu kwa kosa kama hilo hilo lakini yeye wala hana habari na kutubu, huyo kalisikia Neno la MUNGU lakini hajasikia sauti iliyo ndani ya Neno la MUNGU.
Ndugu, unayenisikiliza muda huu nakuomba sana kwamba katika kila ibada ya Neno la MUNGU unayohudhuria hakikisha unakuwa unaisikia sauti ya Neno la MUNGU na sio kuishia kulisikia tu Neno la MUNGU.
Kuna watu wanaweza kuwa ni watu wa kushangilia tu ibadani kila mtumishi akisema maneno machache ya Neno la MUNGU. Mfano mtumishi anaweza akakemea uzinzi na uasherati na kusoma Neno la MUNGU linalosema kwamba ‘’Hakuna mbingu ya wazinzi wala waasherati’’ unashangaa mtu anapiga   kelele na kusema ‘’Amen amen’’ wakati hata yeye anatakiwa kutubu maana anaifanya dhambi hiyo hiyo lakini kwa sababu ya kutokuisikia sauti ya Neno la MUNGU analiona Neno lile kuwa ni la kawaida tu na anajiona kama halimhusu kabisa.
Neno la MUNGU lina sauti ndani yake na wanaoisikia sauti hiyo ni wale walio na njaa na kiu ya haki ambayo ni kui ya Neno la MUNGU.
Unaweza usiisikie sauti ya Neno la MUNGU kwa sababu ya kutokuwa makini kwako ibadani.
Kuna watu wakati wa Neno la MUNGU ndio wakati wake wa kupanga mipango yake ya maisha, hizo ni hila za shetani kumtoa katika kuisikia sauti ya Neno la MUNGU.
Kuna mtu wakati wa Neno la MUNGU ndio wakati wake wa kusinzia, hizo ni hila za shetani.
Ndugu, hakikisha unaisikia sauti ya Neno la MUNGU, usiishie tu kulisikia Neno la MUNGU bali isikie pia na sauti ndani ya hilo Neno la MUNGU.
Hakikisha unaifanyia kazi sauti ya Neno la MUNGU unalifundishwa.
Yohana 8:47 '' Yeye aliye wa MUNGU huyasikia maneno ya MUNGU; hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa MUNGU.''

UFANYEJE ILI UISIKIE SAUTI YA NENO LA MUNGU?

    1.  Omba toba kwa kilichosababisha usiwe unaisikia sauti ya Neno la MUNGU . 
Matendo 3:19 '' Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake BWANA; ''

     2.  Zingatia Neno la MUNGU bila kuangalia hali ya mwanadamu anayelisema Neno hilo.
 Isaya 35:8 ''Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia, nayo itaitwa, Njia ya utakatifu; wasio safi hawatapita juu yake; bali itakuwa kwa ajili ya watu hao; wasafirio, wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo.''
Watu wa MUNGU au Watumishi wa MUNGU wajapoonekana wajinga au wa kawaida tu hiyo haina maana kwamba sio watumishi wa MUNGU wanaopewa Neno na ROHO MTAKATIFU ili kukusaidia.

   3.   Uwe na moyo wa kulitii Neno la MUNGU linapozungumza na wewe. 
Kumb 28:1 '' Itakuwa utakaposikia sauti ya BWANA, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo BWANA, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani; ''

    4.  Zikatae njia za shetani za kuliondoa Neno la KRISTO ulilolisikia.  
Mathayo 13:19,22 '' Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu, akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno; na shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno; likawa halizai. ''

    5.  Andika kila unachotakiwa kufanyia kazi kinachotoka ndani ya Neno la MUNGU ulilojifunza.  
Habakuki 2:2 '' BWANA akanijibu, akasema, Iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. ''
Habakuki aliposemeshwa na MUNGU aliandika hicho alichosemeshwa, hata wewe hakikisha unaandika Neno la MUNGU unalofundishwa ili ije ikusaidie baadae.
Hata MUNGU aliposemeshwa na MUNGU aliandika, hivyo Neno la MUNGU analokuambia MUNGU ni vyema kuliandika ili usisahau na ili uje ulitumie Baadae, mfano kwa Musa ni huu  Kutoka 24:4 ''Basi Musa akayaandika maneno yote ya BWANA, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima, na nguzo kumi na mbili, kwa hesabu ya kabila kumi na mbili za Israeli,''

    6.  Kataa roho ya mazoelea kwenye Neno la MUNGU
Zaburi 119:130 ''Kufafanusha maneno yako kwatia nuru, Na kumfahamisha mjinga.''
Mjinga ni mtu yeyote ambaye ahafahamu kitu  fulani ila akifundishwa kitu hicho anaelewa. Hata wewe ni mambo mengi sana ya MUNGU huyaelewi ndio maana inakupasa kujifunza Neno la MUNGU kila mara, hivyo ukiwa mtu wa mazoelea ujinga wa kiroho hautaondoka kwako. Hivyo kataa mazoelea katika Neno la MUNGU ili upate kuisikiliza na kuifanyia kazi sauti ya Neno la MUNGU uliyoisikia ndani ya Neno la MUNGU.

    7.  Lipe Neno la KRISTO thamani ya kwanza kwenye maisha yako. 
Mithali 30:5-6 '' Kila neno la MUNGU limehakikishwa; Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake; Asije akakulaumu, ukaonekana u mwongo.''
Neno la MUNGU limehakikishwa na ni la thamani sana hivyo hakikisha unalipatia thamani ya kwanza katika maisha yako ndipo itakuwa rahisi sana kwako kuisikia sauti ya Neno la MUNGU ndani ya Neno la MUNGU.

.   8.  Jitenge na dhambi na kila mambo ya dhambi. 
Yakobo 1:21 ''Kwa hiyo wekeeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. ''

    9.  Kubali kufunguliwa vifungo vya giza  vilivyokufunga ili usizingatie  Neno la MUNGU.
 Mathayo 11:28 ''Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.''
Kuna watu wanateswa na vifungo vya giza vinavyowazuia kulielewa Neno la MUNGU.
Mimi Peter Nimewahi kukutana au kuwasiliana na watu ambao kila Neno la MUNGU likianza kufundishwa yeye anasinzia, mWingine kila akianza kusoma Neno la MUNGU kichwa kinakuwa kizito na usingizi wa ghafla unamujia hata kama ni muda mfupi uliopita ametoka kulala. Mtu  pia kama ana mapepo au anateswa na mizimu ya ukoo au maroho ya kurithi ya kipepo hakika huyo anahitaji kufunguliwa hivyo vifungo ndipo atakuwa na kiu ya Neno la MUNGU na atakuwa anaisikiliza sauti ya Neno la MUNGU na hatakuwa mtu wa kusahau sahau Neno la MUNGU.
Bwana YESU kwa upendo wa ajabu anamtaka kila mtu aliye na kifungo cha kipepo amkimbilie yeye ili yeye YESU amweke huru mtu huyo. Ndugu kama unateswa na vifungo vya giza hakikika unakimbilia maombezi ili ufunguliwe katika jina la YESU KRISTO.

    10. Usipingane na Neno nla KRISTO kwa sababu ya mitazamo yako na misimamo yako binafsi.   
1Petro 5:5 '', ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana; kwa sababu MUNGU huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.''
Kwenye suala la unyenyekevu kwa MUNGU ndiko wengi sana wamekwamba.
Watu wengi wamejaa vizuri kiasi kwamba wako tayari kubishana hata na Biblia.
Ndugu, ukitaka uwe unaisikia sauti ya Neno la MUNGU katika Neno la MUNGU ulilosikiliza hakikisha unakuwa huna misimamo binafsi au mitazamo binafsi inayopingana na Neno la MUNGU.
Leo kuna hadi wanaojiita Kanisa lakini hawataki mafundisho kuhusu ROHO MTAKATIFU na hawamhitaji kabisa, wakati ukweli ni kwamba Bila ROHO MTAKATIFU hakuna mtu anayeweza kushinda ya dunia hata aupate uzima wa milele.
Bila ROHO MTAKATIFU huwezi kumpendeza MUNGU kamwe. Sasa mtu Mwenye mtazamo wa kumpinga ROHO MTAKATIFU hawezi huyo kuisikiliza sauti ya Neno la MUNGU la kweli.
Kuna watu hadi wanampinga YESU, Hao hawajaamua kwenda uzima wa Milele maana Bila YESU KRISTO hakuna mwanadamu hata mmoja ataupata uzima wa milele, ndivyo maandiko yasemavyo.
Kuna hadi mtu mmoja alinitukana akilalamika kwanini kila somo langu nikianza kufundisha Nasema ''Bwana YESU atukuzwe'' au ''Bwana YESU asifiwe'' yeye anaona nakosea sana na hadi kuna siku aliniambia kwamba ''Mbona unamfagilia sana YESU tu''
Mtu wa msimamo kama huo mbaya hakika anaweza kuipinga kweli ya MUNGU kila siku kwa sababu tu ya misimamo yake binafsi aliyofundishwa.
Kuna hadi Wakristo ambao wamewekewa misimamo na mitazamo mibaya na viongozi wao wa kiroho.
Mtu kama huyo kwa sababu ya mitazamo yake na misimamo yake aliyofundishwa anaweza kushindwa siku zote kuisikia sauti ya Neno la MUNGU ndani ya Neno la MUNGU analojifunza.
Ndugu yangu, kwenye suala la kujifunza Neno la KRISTO hakikisja misimamo ya kidini, kidhehebu haikufanyi usiizingatie sauti ya Neno la MUNGU.
aAchana na itikadi za kifalisayo na achana na itikaddi za kisadukayo. achana na udhehebu na achana na upinga Kristo.


Natamani niseme mengi mno lakini naamini mwenye kuelewa ameelewa.
MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa Bwana YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la Bwana YESU.
0714252292(Hadi whatsapp).
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.


MAOMBI YA KULIVUA VAZI LA KIPEPO ULILOVIKWA NA MAWAKALA WA SHETANI.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la Bwana YESU.

Bwana YESU atukuzwe ndugu yangu.

Karibu tujifunze Neno la MUNGU kisha tuombe maombi ya ushindi.

Neno vazi lina maana ya kitu chenye kuvaliwa.

Kibiblia kuna aina mbili za Neno vazi

   1.  Vazi linaloonekana mfano Mwanzo 3:21 '' BWANA Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. ''

    2. Vazi la kiroho ambalo halionekani kwa macho ya kawaida ila matokeo ya vazi hilo huonekana, mfano Warumi 13:14 '' Bali mvaeni Bwana YESU KRISTO, wala msiuangalie mwili, hata kuwasha tamaa zake. ''

Ukiangalia tafasiri ya BHN juu ya andiko hilo Biblia inasema kwamba ‘’Bwana YESU awe vazi lenu’’

Kwa jinsi gani tumvae KRISTO?

Wagalatia 3:27 inajibu kwa kusema ‘’Maana ninyi nyote mliobatizwa katika KRISTO mmemvaa KRISTO.‘’


Tena 1 Petro 1 :15 inajibu kwa kusema ‘’ bali kama yeye(YESU) aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote;‘’

Vazi la KRISTO ni vazi jema sana.


Lakini pia kuna vazi baya kiroho ambalo mtu anaweza akavikwa kutoka ulimwengu wa roho wa giza, vazi hilo ndilo tunataka tupambane nalo leo kwa jina la YESU ili litoke katika miili ya watu ambao MUNGU amewakusudia ukiwemo wewe kama ulivalishwa vazi hilo la giza ili likutese.

Ni damu YESU KRISTO pekee inayoweza kuliondoa vazi hilo la giza kwa maombi kupitia jina la YESU KRISTO.

Tutashinda leo kwa jina la YESU KRISTO kama ambavyo ROHO MTAKATIFU ametupa ufunuo huu muhimu wa maombi.

Inawezekana bado hujaelewa, ngoja nikupe ushuhuda huu.

Mchungaji mmoja ambaye mimi Peter huwasiliana naye mara kwa mara  alikaa miaka mingi sana bila kuumwa, hakuwahi kulazwa na ana miaka mingi sana sana bila kunywa dawa yeyote.

Kuna wakati mwaka jana  aliumwa sana hali iliyopelekea kwenda Hospitali, alikutwa anaumwa magonjwa ya ajabu ajabu, mara kisukari, mara tatizo kwenye damu n.k. Kanisa likaingia katika maombi. Siku hiyo hiyo mmoja wa wana Kanisa akaota ndoto kuona Mchungaji wao amevikwa kipepo koti jeusi na akafunuliwa kwamba ili apone Kanisa liombe kumvua hilo vazi la magonjwa alilovikwa. Kanisa lilipoomba maombi ya kulivua vazi la kipepo hilo yule Mtumishi wa KRISTO alipona hakika na akaanza kuhubiri injili kama kawaida maana alikuwa hana hata uwezo wa kusimama madhabahuni tena.

Kwa hiyo kipepo wachawi au majini wanaweza kumvika mtu vazi la kipepo ili limtese, unaweza kuvikwa vazi la kukataliwa, kuumwa umwa kila mara, kudharauliwa, kuwa mtu wa hofu tu , kufuatiliwa na majini kila siku, umasikini, mateso n.k

Ndio maana leo niko hapa kukuomba uombe maombi ya kufuta kwa damu ya YESU kila vazi la kipepo ulilovikwa na mawakala za shetani.


Lakini kabla sijaendelea naomba kukupanua ufahamu juu ya vazi kiroho.


1.  Wenye dhambi wasiotubu kwa Bwana YESU watakwenda jehanamu kwa sababu kiroho watu hao wamevaa vazi la kigeni yaani vazi wasilotakiwa kulivaa wanadamu walioumbwa na MUNGU.

Vazi hilo la kigeni ni dhambi. 
Sefania 1:8 '' Na itakuwa, katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu, na wana wa mfalme, na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni.''

Vazi hilo hakuna anayemvalisha mtu yeyote ila ni mtu mwenyewe kwa matendo yake ya dhambi anajivalisha, kumpokea YESU na kutubu tu ndio njia pekee ya kulivua vazi hilo la kigeni liitwalo dhambi ambalo halitakiwi kuwako katika wanadamu wanaoutaka uzima wa milele. Ndugu livue vazi liitwalo dhambi ili lisiwe kamwe kwenye maisha yako maana hilo ni vazi la kigeni yaani ni vazi baya kwako.2.  Wokovu wa YESU KRISTO ni vazi wanalotakiwa kulivaa watu wote duniani. 
 Isaya 61:10 '' Nitafurahi sana katika BWANA, nafsi yangu itashangilia katika MUNGU wangu; maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi arusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu.''.
 Ndugu hakikisha unalivaa vazi hili muhimu sana. 
Zaburi 132:16 '' Na makuhani wake nitawavika wokovu, Na watauwa wake watashangilia.''

3.  Maisha ya haki katika KRISTO YESU ni vazi analotakiwa kulivaa kila mtu.
 Ayubu 29:14 '' Nalijivika haki, ikanifunika, Adili yangu ilikuwa kama joho na kilemba.''

4.  Utakatifu katika KRISTO ni vazi la wateule wa MUNGU. 
Ufunuo 3:5-6 '' Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu, na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo ROHO ayaambia makanisa. ''. Ndugu hakikisha unalivaa vazi hilo bila kulivua hata siku moja. Wakolosai 3:10 ''mkivaa utu mpya, unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. ''

5.  Wito/Huduma ni vazi kwenye ulimwengu wa kiroho.
  2 Wafalme 2:9-15 ''......   Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi, akasimama katika ukingo wa Yordani.
14 Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, Yuko wapi Bwana, Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka.   .......'''
 Kama MUNGU amekupa wito  au huduma kwa ajili ya kazi yake katika Kanisa la MUNGU hakikisha unatimiza wito wako na huduma yako. 
Usikatae kufanya kazi ya MUNGU. Usilivue vazi hilo wanalovaliswa na MUNGU wateule wake waliookoka.


6.  Nguvu za ROHO MTAKATIFU ni vazi la wateule wa KRISTO. 
Luka 24:49 ''Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini, hata mvikwe uwezo utokao juu. ''

7.  Vazi safi la utakaso wa damu ya YESU KRISTO.
 Zakaria 3:4 '' Naye huyo akajibu, akawaambia wale waliosimama mbele yake, akisema, Mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, Tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. ''.
  Ndugu hakikisha unamkimbilia Bwana YESU kwa ajili ya kutubu  na baada ya kutubu atakuvika vazi jipya la utakaso, hivyo utaanza kuwa mtoto wa MUNGU na vazi la kwanza la dhambi malaika wataliondoa kwako maana sasa utakuwa safi mbele za MUNGU.Katika kitabu cha Ayubu tunafahamu kwamba kwa kibali cha MUNGU na kwa sababu Maalumu MUNGU alimpa kibali shetani amshambulie Ayubu(Hiyo ilikuwa kwa Ayubu tu hivyo usijenge Imani yako kwamba unateseka kwa sababu MUNGU ametaka uteseke) Katika Maandiko anayemshambulia Ayubu ni shetani na shetani alimshambulia Ayubu kwa magonjwa mabaya . Nataka ujifunze kitu kwamba Ugonjwa unaopigana nao kipepo ni vazi.
 Ayubu 7:5-6 ''Mwili wangu unavikwa mabuu na madongoa ya udongo; Ngozi yangu hufumba, kisha ikatumbuka tena.  Siku zangu hupita upesi kuliko chombo cha kufumia, Nazo zapita pasipokuwa na matumaini. ''. Ayubu anakiri kwamba amevikwa vazi la ugonjwa.

Hata wewe wakuu wa giza wanaweza kukuvika vazi baya hivyo maombi yako ya leo vua kila vazi la kipepo ulilovikwa na mawakala wa shetani.

Kuna watu wamevikwa mavazi machafu. 
Zakaria 3:3 ''Basi, Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika.''

Kuna watu watu wamevikwa vazi la aibu,kudharauliwa, kuonewa, magonjwa, madeni, umasikini,ajali, matatizo na kila uonevu.

Kuna watu kila akijaribu kuomba kazi hapati lakini wengine wanajaribu  tu na kupata kazi, ndugu livue vazi la kipepo ulilovalishwa kwa kutamkiwa kichawi na mawakala wa shetani.

Kuna waliovikwa kichawi vazi la laana, kukataliwa, kuabishwa na kufeli katika maisha.

Kuna watu wamevikwa vazi la kipepo la kuwafanya wawe chini tu.

Leo vua mavazi hayo ya kipepo, yavue kwa damu ya YESU KRISTO kwa njia ya maombi.

Leo omba MUNGU ili awavike wao vazi  la aibu, kila mawakala wa shetani wanaokufuatilia.

Livue na kulitowesha kwa damu ya YESU KRISTO kila vazi la laana waliokuvika mawakala wa shetani.

Zaburi 109:18-29 ''Alijivika laana kana kwamba ni vazi lake. Ikamwingilia moyoni kama maji, Na kama mafuta mifupani mwake. Na iwe kwake kama vazi ajivikalo, Na kama mshipi ajifungao daima.''

Vua mavazi ya kipepo, yavue kwa damu ya YESU KRISTO.

Mtu  mmoja aliota ndoto akimuona mtu mwingine akiwa kavalishwa kipepo makoti 7, yeye  hakujua lakini alipoona yule aliyemuona akiteseka katika mambo mengi ndipo akamwambia na mimi wakanihusisha tukaomba ili kuyaondoa mavazi hayo ya giza, ndipo  matatizo yakaisha.

Kuna mtu kila usingiziwaji na yeye yumo.

Kuna mtu kila balaa na yeye yumo.

Ndugu leo kwa maombi fuata kanuni hii.

1.  Yavue mavazi ya kipepo yote uliyovalishwa.

2.  Yachome moto kwa damu ya YESU KRISTO.Pia katika maisha yako yote usikubali tena  usikubali haswaa vazi lako la Wokovu likachakaa, 
Ufunuo 7:14 ''Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, Hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao, na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo.''

Hakikisha unalifua kila siku vazi lako la Wokovu wa KRISTO ulio wa thamani sana. Fua vazi lako la Wokovu kwa wewe kuishi maisha matakatifu kila siku, Kufanya maombi kila mara, kuenenda kwa ROHO MTAKATIFU na kulisoma na kulitafarakri Neno la MUNGU.

Omba MUNGU akuvike vazi la furaha 
Zaburi 30:11 '' Uligeuza matanga yangu kuwa machezo; Ulinivua gunia, ukanivika furaha.''

Omba MUNGU kwamba majira yako ya baraka yavikwe wema.
 Zaburi 65:11 '' Umeuvika mwaka taji ya wema wako; Mapito yako yadondoza unono.''

Omba MUNGU awavike fedheha wote waliokuonea kipepo.
 Zaburi 109:29  '' Washitaki wangu watavikwa fedheha, Watajivika aibu yao kama joho.''.

Nakuomba pia unaposoma somo hili andika points za kuombea, andika hata kama utapata points 20 za kuombea andika hizo pembeni ili ukianza kuomba ugusie kila eneo la maisha yako.

Endelea kuishi maisha matakatifu ya Wokovu wa  Bwana YESU ili siku ya mwisho uvikwe mwili mpya usioharibika wala kuzeeka.

1 Kor 15:53-54 '' Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, Mauti imemezwa kwa kushinda. ''

Omba MUNGU vazi la haki alilokuvika lilete baraka kwako.Maombi ya leo.

1.  Vua mavazi yote ya kipepo uliyovalishwa na mawakala wa shetani kwenye ulimwengu wa roho. Yataje mavazi hayo kupitia vifungo unavyoona umefungwa mfano magonjwa, kuteswa n.k

2.  Choma moto kwa damu ya YESU KRISTO kila vazi la kipepo ulilovalishwa na mawakala wa shetani.

3.  Omba MUNGU awavike fedheha maadui zako.

4.  Omba MUNGU ili majira yako ya baraka yavikwe wema

5.  Omba MUNGU kwamba vazi la haki alilokuvika likupe baraka

6.  Omba MUNGU akuvike vazi la furaha.

7.  Funika kwa damu ya YESU kila kitu chako ambacho kilikuwa kimevamiwa zamani na nguvu za giza.

 Natamani niseme mengi mno lakini naamini mwenye kuelewa ameelewa.
MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane na nitakujulisha jinsi ya kukipata na  Naamini kitakusaidia sana.
Hapa chini ni MAOMBI YA KULIVUA VAZI LA KIPEPO ULILOVIKWA NA MAWAKALA WA SHETANI.  
Maombi haya naomba yamsaidie mtu yule ambaye hajui kuomba ili katika kuomba kwa kutumia hayo basi atakumbuka mahitaji yake na kuyataja katika maombi yake. Haya hapa chini ni maombi ya kuanzia tu katika maombi yako ili uendelee zaidi kuomba
Kwa waombaji wazoefu naamini baada tu ya kulisoma somo na kulielewa basi anajua aombee nini maana alikuwa anaandika points za kuombea. Kumbuka pia fundisho ni muhimu kuliko maombi hivyo wewe ambaye huwa unahusika na maombi tu hakikisha unajifunza kwanza somo lote ndipo utapata nguvu za kuomba na kushinda. 


MAOMBI YA KULIVUA VAZI LA KIPEPO ULILOVIKWA NA MAWAKALA WA SHETANI.  


Niko Mbele zako Eee YAHWEH MUNGU Muumbaji wangu, ninakushukuru sana kwa uzima ulionipa na ninakushukuru sana kwa nafasi hii njema ya kuomba mbele zako katika jina la YESU KRISTO Mwokozi aliye hai.
Niko pahali hapa BWANA naomba unisamehe dhambi zangu zote na uovu wangu wote na makosa yangu yote. Ninatubu kwako MUNGU Baba na  naomba unisamehe Ee BWANA.
Namkataa shetani na kazi zake zote na kuanzia sasa mimi nitamtii Bwana YESU Mwokozi aliye hai.
Eee MUNGU Baba naamini nimepokea Msamaha wako maana ulisema tutubu kwa maana ufalme wako umekaribia kama Neno lako linavyosema katika Mathayo 3:2.
Nisaidie MUNGU wangu ili niishinde dhambi, nishinde machukizo ya dunia na nishinde kila hila ya shetani katika maisha yangu.
Niko sasa muda huu mahali hapa nikiyavua mavazi ya kipepo yote niliyovalishwa na maajenti wa kuzimu wote.
Kila vazi la kipepo nilivalishwa ili linitese katika ndoa, katika afya, katika uchumi na katika uzao, hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Kila vazi la kukataliwa na kuonewa , hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Kila vazi la  kupata hasara kila mara katika biashara yangu hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Kila vazi la  kufuatiliwa na majini katika maisha yangu hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la balaa na majanga  hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la  kuteswa na magonjwa hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la  vifungo vya giza vyote hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la  kuondoa amani na furaha katika ndoa hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la kukataliwa na wachumba  hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la  kunizuia kupata kazi nzuri hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Kila vazi la kuzuia uzao  hilo vazi la kipepo ninalivua sasa kwa damu ya YESU KRISTO na kwa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Tena sasa ninachoma kwa moto wa jina la YESU KRISTO kila vazi la kipepo lolote nililokuwa nimevalishwa, vazi hilo nalichoma kwa moto wa jina la YESU KRISTO aliye hai.
Kila vazi la kiroho la kipepo ambalo nimelivua leo kwa maombi sasa vazi hilo kwenye ulimwengu wa roho ninalichoma moto kwa damu ya YESU KRISTO aliye hai, na halitanirudia kamwe.
Naweka mpaka kwa damu ya YESU KRISTO kati yangu na ulimwengub wa roho wa giza, ninavunja kila muunganiko uliokuwepo kati yangu na ulimwengu wa roho wa giza, ninavunja kila muunganiko uliokuwepo kati ya baraka zangu, uchumi wangu, ardhi yangu na kila fursa yangu, huo muunganiko uliokuwepo kati ya vitu vyangu hivyo na ulimwengu wa roho wa giza ninauvunja kwa damu ya YESU KRISTO na katika jina la YESU KRISTO aliye hai.
 Eee MUNGU Baba nakuomba uwavike fedheha maadui zangu wote katika ulimwengu wa roho, kama Neno lako BWANA linavyosema katika Zaburi 71:24 Kwamba  '' Ulimi wangu nao utasimulia Haki yako mchana kutwa. Kwa maana wameaibishwa, Wametahayarika, wanaonitakia mabaya.''
Kila wakala wa shetani ambaye aliwahi kunivika vazi la kipepo leo nimelivua vazi hilo, kwa jina la YESU KRISTO na nakuomba MUNGU Baba kwamba sasa uwapige kwa aibu na watahayarike sana maadui zangu wote katika ulimwengu wa roho.
Ninaomba wafedheheke na kuangamia wote waliokuwa wamenifunga katika afya yangu, uchumi wangu, ndoa yangu, uzao wangu na kibali changu.
Sasa Eee MUNGU Mwenyezi ninakuomba univike vazi la amani, furaha na baraka. Nivike Bwana YESU vazi lako la Wokovu na niishi maisha matakatifu siku zote katika wewe.
Kila baraka yangu popote iliko sasa naifunika kwa damu ya YESU KRISTO na mawakala wa kuzimu hawataigusa kamwe  hiyo baraka yangu.
Niseme nini Bwana YESU? Bali ninashukuru tu maana ni leo umenipa Ushindi kupitia jina lako na damu yako ya agano na ya thamani kupita vyote.
Ninakushukuru JEHOVAH MUNGU wangu maana hakuna aliye kama wewe MUNGU wa Israeli.
Ni katika jina la YESU KRISTO nimeomba na ninashukuru.
  Amen Amen Ameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen.
Hakika umeshinda.
Ukiweza kufunga unaweza kufunga hata siku 1 au 3 au 3 au hata 5 au zile ambazo wewe utaona unaweza ukihusika kila siku na kipengele kimoja kuombea na kumbuka baada ya maombi ya kufunga au hata maombi ya bila kufunga fanya tendo la imani kwa MUNGU kwa kutoa sadaka nzuri itakayoambatana na maombi  juu ya ukomo wa kuteswa na maadui zako katika ulimwengu wa roho
Nawaonya pia wanaotumia masomo yangu vibaya na kwa manufaa yao waache tabia hiyo.
 Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.